ReadyPlanet.com
dot
dot
สะบาย กินคนเดียว
dot
dot
เรื่องราว ในเว็บไซต์
dot
bulletเปิดอ่าน (เรื่องวันนี้)
bulletรูปสวย ภาพงาม (ฮูปงามๆ)
bulletเมนูอาหาร (แป๋งกับข้าว)
bulletเหตุการณ์ (อะหยังอ่ะ)
bulletเครื่องใช้ไม้สอย (ซะป๊ะคัว)
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletเว็บสำเร็จรูป
bulletจดโดเมนเนม
bulletลงประกาศฟรี
dot
Newsletter

dot


ไปเที่ยวเกาะ
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


วันครู

วันครู

ในปีนี้วันเด็ก ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มีการเฉลิมฉลองให้เด็ก หยุดวันอาทิตย์อีก 1 วัน ครูเตรียมงานวันครู
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2555 ครูจัดงานไหว้ครูของครู หนูจ๋า ก็ได้หยุดโรงเรียน เล่นอยู่ที่บ้านกับ หนูหอม
เขาทำอะไรกันในวันครู ครูมีความสำคัญรองลงมาจากบิดามารดา เป็นผู้ให้ความรักความเมตตา เอื้ออาทร
เอาใจใส่ ห่วงใยอบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่ศิษย์ ให้ศิษย์สามารถออกไปใช้ความรู้ความสามารถประกอบ
อาชีพดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข ครูจึงมีความสำคัญมากทีเดียว เพื่อระลึกถึงบุญคุณของครู ส่งเสริม
ความรักความเข้าใจความสามัคคีในหมู่ครู เมืองไทยจึงได้เริ่มจัดงานวันครูขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500
จัดงานมาร่วม 55 ปีแล้ว จัดอะไรกันบ้าง ก็มีกิจกรรมทางศาสนาทำบุญตักบาตร พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์
ทำพิธีกล่าวคำระลึกถึงพระคุณครูและกล่าวคำปฏิญาณ ตามลำดับ มอบรางวัลครูดีเด่นตามลำดับ ในพิธีการไหว้ครู
ก็จะมีบทสวดเคารพครู การท่องบ่นคาถาบูชาครู กล่าวคำปฏิญาณตามลำดับ ในเรื่องดังกล่าวมีอะไรสำคัญบ้าง
หนูหอมขอรวบรวมเอามาเก็บไว้ตรงนี้โดยเก็บมาจากที่ต่างๆยังหาแหล่งอ้างอิงไม่เจอว่าคำเหล่านี้ใครเป็นคนแต่ง
บทสวดเคารพครู หลังจากไหว้พระสวดมนต์เสร็จก็จะเป็นการสวดเคารพครูมีคนนำกล่าวนำและกล่าวจบบทสวดดังนี้
(สวดนำ) ปาเจราจริยาโหนติ (รับพร้อมกัน)คุณุตตรานุสาสกา
(สวดนำ)อนึ่งข้าคำนับน้อม(รับพร้อมกัน)ต่อพระครูผู้การุณ โอบเอื้อและเจือจุน อนุศาสน์ทุกสิ่งสรรพ์  
ยัง บ ทราบก็ได้ทราบ ทั้งบุญบาปทุกสิ่งอัน  ชี้แจงและแบ่งปัน ขยายอรรถให้ชัดเจน จิตมากด้วยเมตตา
และกรุณา บ เอียงเอน เหมือนท่านมาแกล้งเกณฑ์ ให้ฉลาดและแหลมคม
ขจัดเขลาบรรเทาโม หะจิตมืดที่งุนงม กังขา ณ อารมณ์ ก็สว่างกระจ่างใจ  คุณส่วนนี้ควรนับ    
ถือว่าเลิศ ณ แดนไตร ควรนึกและตรึกใน จิตน้อมนิยมชม
สวดนำตอนจบ)ปญฺญาวุฑฺฒิกเร เต เต ทินฺโนวาเท นมามิหํ (กราบ)
สงบนิ่งระลึกถึงบูรพาจารย์ที่ล่วงลับ แล้วกล่าวคำปฏิญาณ โดยครูอาวุโสประจำการกล่าวนำ
คำปฏิญาณตนของครู
ข้อ 1 ข้าจะบำเพ็ญตน ให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นครู
ข้อ 2 ข้าจะตั้งใจฝึกสอนศิษย์ให้เป็นพลเมืองดีของชาติ
ข้อ 3 ข้าจะรักษาชื่อเสียงของคณะครู และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
หลังจากนั้นก็มอบโล่รางวัล เล่นกีฬาเลี้ยงสังสรรค์กันตามลำดับของแต่ละที่แต่ละแห่ง สำหรับในพิธีการ
แห่งก็เพิ่มการกล่าวคาถาบูชาครู กล่าวโองการชุมนุมครู สรรเสริญครู ก็อยู่ที่แม่งานจะจัด
คำกล่าว โองการชุมนุมครู ตั้งนะโม 3 จบ เสร็จแล้วว่าตาม พุทธัง วันทิตวา ธัมมัง วันทิตวา สังฆังวันทิตวา
ข้าพเจ้าขอไหว้ซึ่งพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ อนึ่งข้าพเจ้าขออารารธนาคุณพระพุทธเจ้า
คุณพระธรรมเจ้า อีกทั้งคุณบิดามารดา คุณอุปัชฌาย์ คุณคครูบาอาจารย์ คุณพระฤาษีนารอด คุณพระฤาษีนาไลย
คุณพระฤาษีหน้าวัว คุณพระฤาษีตาไฟ คุณพระฤาษีประไลยโกฏิ คุณพระฤาษีกัสสป คุณพระฤาษีไกรภพ
คุณพระฤาษีทัศมงคล คุณพระภรตมุนีฤาษีเทวา ทั้งเพชรฉลูกัน และนักสิทธิ์วิทยา อีกทั้งพระนางธรณี พระคงคา
เพลิง พระพาย พระอิศวรผู้เป็นเจ้าฟ้า เธอมาประสิทธิพระพรชัยให้แก่ข้าฯ ข้าฯจะขออัญเชิญเทพยดาทั้งหลาย
ทั่วพื้นปฐพีดล พระฤาษีทั้ง 108 ตนบันดาลดลด้วยสรรพสิทธิ์วิทยา พระครูพา พระครูเฒ่า ครูพักและครูอักษรสถาพรกรรมสิทธิ์แก่ข้าฯในกาลบัดนี้เทอญ
อิติปิโสภะคะวา ข้พเจ้าขออัญเชิญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอยู่เหนือเกล้าเกตุเกษีขออเชิญ
พระพรมมาธาดาธิบดีอยู่เบื้องบ่าซ้ายเชิญพระนารายณ์ทรงฤทธีมาอยู่เบื้องบ่าขวาขอเชิญพระนางคงคามาเป็นน้ำลาย
ขอเชิญพระพายมาเป็นลมปากขอเชิญพญานาคมาเป็นสร้อยสังวาน ขอเชิญพระกาฬมาเป็นดวงใจ ข้าพเจ้าจะทำสิ่งใด
ภูติพรายใดอย่าได้มาเบียดเบียน บีฑา อย่าได้ประมาทพลาดพลั้ง ขออัญเชิญครูแต่หนหลังพระฤาษีทั้ง 108 องค์
คุณครูบาธิยายอันเลิศล้ำ คุณครูผู้อยู่ในถ้าจงมาช่วยอวยพระพรชัยประสิทธิ์ให้แก่ข้าฯพุทธังประสิทธิ์มหาประสิทธิ์
ธัมมังประสิทธิ์มหาประสิทธิ์ สังฆังประสิทธิ์มหาประสิทธิ์ 
เมื่อกล่าวอัญเชิญครูเสร็จแล้วก็กล่าวคาถาบูชาครู ด้วยคำว่า
“วันทิตวา สุคะนาธัง พุทธัญจะ ธัมมัญจะ สังฆัญจะ สาธุกัง นะโมพุทธายะ ทิพพมันตรานัง ปะวักขามิ ยะถาพลัง
ปัญจะอักขรา นิชาตา นโมพุทายะ วันทะติฯ นะมัสสิตวา อิสิสิทธิ โลกะนาถัง อะนุตตะรัง อิสิจะพันธนัง สาตรา
อะหังวันทามิตัง อิสิสิทธิ เวสสะฯ วัน ทิตวา อาจาริยัง ครูปาทัง อาคัจาหิ สัพะกัมมา ประสิทธิเม สัพพะอันตรายัง
วินัสสันติ สัพพะสิทธิ ภะวันตุเมฯ มะอะอุ อธิกะมุลัง ตรีทวานัง มหาศาสตรา อุอุ อะอะ มะมะ มันตรา อุสาอะวา
มันตังฯ โองการพินธุนาธัง อุปปันนังพรหมา สหบดี นามังอาธิกัปเป สุอาคะโต ปัญจะปะทุมัง ทิสวา นะโมพุทธายะ
สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยะ ตะถาคะดต สิทธิเตโช ชัยโยนิจจัง สิทธิลาโภ นิรันตรัง สิทธิกัมมัง ภะวันตุเมฯ
จบด้วยการกล่าวโองการสรรเสริญครู ดังนี้
 อุกาสะ วิปฏิ ปฏิพาหายะ อุกาสะ อาราธนานัง ครูอาจาริยัง อาคัจฉันตุ ปริมันภะสัง ปูชะนียัง สัพพะสิทธิ กะเรนะตุมัง
เตชัง สิทธิพลัง สิทธิกิจจัง อะหังวันทามิ ตังสะทา โอม นะโม นมัสการ ข้าฯจะไหว้คุณพระอาจารย์สิ้นทั้งมวล
คุณท้าวมหาพรหมและพระอิศวรศิวะศังกรและคุณพระสี่กรนารายณ์เป็นประธาน อีกคุณดิน คุณลม คุณน้ำ คุณไฟ
คุณอุณาโลมปฏิโลม คุณอัสวาส คุณนิสวาท คุณอากาศเป็นปริโยสามชั้นที่สุด อีกทั้งคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมเจ้า
คุณพระสังฆเจ้า คุณเทพเจ้า ตั้งแต่พระอาทิตย์เทวา พระจันทร์เทวา พระอังคารเทวา พระพุธเทวา พระพฤหัสบดีเทวา
พระศุกร์เทวา พระเสาร์เทวา พระราหูเทวา พระเกตุบดีเทวา ขอบารมีเป็นที่พึ่งแก่ข้าฯทั้งพระแม่ธรณี พระแม่คงคา
นางเมฆขลาอันสถิตเที่ยวอยู่ในสาคร ทั้งหมู่เทพพยาธรเธอเสด็จจรในอากาศ อีกคุณพระฤาษีผู้ประสิทธิ์ประสาท
ครูผู้รู้สมเวทและสมยา สรรพยา สรรพคาถา สรรพมนต์ตรา มหายันต์ และอาคมเธอเสด็จทุกสถานข้าฯจะขอนมัสการ
กราบไหว้ ขอให้ข้าฯ เชี่ยวชาญทั้งคุณว่านและคุณยา ทั้งคุณมนต์ตราเวทย์คาถาและมหายันต์ขอให้เป็นศรีสิทธิเตโชชัย
ทั้งอักขระที่มีฤทธิ์ ทั้งนิคหิตที่เที่ยวไกล อักขระใดๆ เชิญมาสถาพร ทุกสรรพเวทย์สโมสร พระอิศวรเธอประทานพร
อวยพระพรชัยประสาทประสิทธิ์ ให้แก่ข้าฯมา ทั้งคุณพระเวทย์และว่านยา คุณมหามนต์ตราคาถายันต์ สิทธิสัพพะสุขขัง
ภะวันตุเมฯเอหิคาถา ปังกาโย ทิศาปาโมกขัง อาจาริยัง เอหิพุทธานุภาเวนะ เอหิธัมมานุภาเวนะ เอหิสังฆานุภาเวนะ
กูจะสูบพระคาถาทั้งปวงขึ้นเหนืออก กูจะยกพระคาถาทั้งปวงขึ้นไว้เหนือเกศพระครูกูเธอจึงให้กูเป็นเอกแก่คคนทั้งหลาย
เอหิคลาย คลาย ปิยังมะ มะ
พุทธัง สะระหิโสมาเร สะระเอหิมาเร มาระ อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิฯ ธัมมัง สะระหิโสมาเร สะระเอหิมาเร มาระ
อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิฯ สังฆัง สะระหิโสมาเร สะระเอหิมาเร มาระ อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิฯ ปะผะพะภะมะ ยะระละวะ
สะหะฬะ อัง ทรงอะ ทรงอา ทรงอิ ทรงอี ทรงอุ ทรงอู ทรงเอ ทรงโอ ทรงเอา ทรงอัง ทรงอะ ทรงนะโมพุทธายะ
ทรงอักขระ 41 ตัน โอกาเส ติฏฐาหิฯ อิติอักขรา นามะโหนะติ เอหิพันธัง พันธัง นะโมพุทธายะ นะผูก โมมัด พุทรัด
ธารึง ยะกรึง อะสัง วิสุโลปุสะพุภะ อิมัง กายะพันธะนัง อะทิถามิฯ (กราบ)
 
       เรื่องครู เรื่องใหญ่เลยหรือนี่....เขียนเล่ามาตั้งยาวเอาไว้เป็นหลักฐาน....ตอนจบเรื่องของวันนี้
ที่จริงตั้งใจจะเขียนเรื่อง เก้าวัด ก้าววัด วัดที่หก วัดชัยพระเกียรติ แต่พอดีวันครู เข้ามาแทรก ครูขึ้น
ก็จึงเขียนเรื่องครูในวันนี้ วันจันทร์เอิงคงหยุดงานนะ.....ก็พักผ่อนบ้าง...อากาศที่เชียงใหม่วันนี้เปลี่ยนเป็นหนาว
ขึ้นมาอีกทำเอาหลายๆคน..รู้สึกจะป่วยๆ..วันนี้ตื่นเอาตอนตี 5 ครึ่งเมื่อวานทำขาหมูพะโล้ยังเหลืออยู่
เช้านี้ลุกขึ้นมาอุ่นพะโล้
จับเอาไข่พะโล้มาทอดใส่ไข่ ปรุงรสใหม่อร่อยไปอีกแบบ
มีผักกาดขาวซื้อมา 3 หัว 10 บาท ผักอะไรถูกจนไม่อยากจะกิน เก็บไว้วันอื่นก็แล้วกัน
พอดีมีกะหล่ำหัวใจเหลือจากคราวก่อน
ซื้อวุ้นเส้นมา 1 ถุง 15 บาท ตัดๆเตรียมผัด
ได้หมูสันคอมาครึ่งกิโล วันนี้หมูราคาขึ้นไปอีกนิด ครึ่งกิโลตกอยู่ที่ 68 บาท หั่นๆบางๆใสวุ้นเส้น หมูสันคอจะนุ่มอร่อยเพราะมีมันแทรกระหว่างเนื้อๆจะเปื่อยเคี้ยวได้ง่ายกว่าเนื้อสันใน
ผัดวุ้นเส้นใส่กะหล้ำ(เฮาตึงบ่อกิ๋งเอาไว้หื้อคงเมืองกิ๋ง) เจ้านี้ไม่พ่นยามาจากโครงการหลวงหายห่วง
มีผักปวยเล้งอีก1กำๆละ 10 บาทเอาผัดน้ำมันหอย
ผักปวยเล้งสีเขียวสดดูจะมีประโยชน์ทางโภชนาการสูงแต่ต้องล้างให้สะอาดก่อนเอามาผัด
 
ผัดใส่น้ำมันหอยตามสูตรสิบบาทได้ 1 จาน ก็กินแบบพอเพียง
เปิดตู้กับข้าวมีปลากระป๋อง นึกถึงปลาน้ำท่วม ซอยหอมหัวใหญ่ เด็ดใบกระเพรา หั่นพริกชี้ฟ้า ใส่ 4 – 5เม็ด
ผัดกระเพราปลาน้ำท่วมก็ออกมาน่าทาน รส หวาน มัน เค็ม เผ็ด หอมกลิ่นกะเพรา ครบสูตร ที่เรียกปลาน้ำท่วมก็เพราะ
ตอนน้ำท่วมทุกบ้านได้รับปลานี้ไปทำอาหารกันเกือบจะทุกบ้านทีเดียว ดีไม่มีเน่าหรือหมดอายุ
จัดลงจานอาหารเช้าวันนี้ ถวายเจ้าที่ กวาดบ้าน ทานข้าวระลึกถึงครูบาอาจารย์ในวันครูจนหลับไป...กว่าจะเขียนเรื่องวันนี้จบก็ปาเข้าไปเกือบ 4 โมงแระ...แต่ก็ยังเป็นวันครูอยู่นะ....อย่าลืมกด...LIKE.เรื่องวันนี้

ปลายเดือนมิถุนายน 57
รายการอาหาร10ถึง20 มิ.ย.57
ดอกเกล็ดกะโห้
สาวเชียงใหม่
ยี่เข่ง หรือ คำฮ่อ
ปีบยูนาน ปีบไห หนาน
หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม
กินแก้เครียด
ระฆังทอง
มาเนะคะเนะโกะ
กรดไหลย้อน
แก่อย่างมีคุณค่า
มดแดง
ดอกพฤษภา
เห็ดถอบ 57
21 - 25 เดือน พ.ค.57
11ถึง20พฤษภาคม57
ปลารากกล้วย
เห็ดถอบ 57
ข้าวมันไก่รีเจ้นท์3
10 วัน เดือนพฤษภาคม57
ปลายเดือน เมษายน 57
ต้นแคนา
แก๋งบะหนุน ปี 57
แก๋งฮังเล ปี 57
เล่าเรื่อง 1 ถึง 20 เดือน เมษา 57
น้ำพริก
Podgy Pod
เล่าเรื่องซะป๊ะ
ปลาดอลลี่
แอ่ว ลี่เจียง
เล่าเรื่อง กันยา 56
เมืองไทยเรานี้แสนดีหนักหนา ในน้ำมีนา มีปลาในบ้าน
เทศกาล มังสวิรัติ 56 ตอนที่ 1 เรื่องถั่วๆ
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าทะลเ
ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่
ข้าวธัญพืชอบหมู
มะเขือเผา
ข้าวมันไก่ โกอ๊อด
สตู โกหลิ่ม
แนะนำอาหารการกิน สิงหาคม 2556
ภูเก็ต
เหยียบป่าตอง
ภูเก็ต เช้า17ธค
ปาล์มไมร่า ป่าตอง รีสอร์ท
สิบวัน ที่ผ่านมา ของ มกราคม 2556
เรื่องที่โพสปี 55
วันพ่อ
หายไปซะนาน
คนเมืองBreakfast
สลัดผัก
คติธรรมนำชีวิต
Noohom.com ย้ายสำนักงาน
รวมเรื่องเล่า
ก๋วยเตี๋ยว
เรื่อง หมา..หมา
ของฝากจากกาตา
ครอบครัว article
ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น article
รวมกันเราอยู่ แยกหมู่เราตาย
รวมอาหาร มิย55
ตุลาคม 2556
วันเกิดของอินดี้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ จัดอบรมภาษา.อ
งานแต่งงาน ตุ้&แป้ง
สหกรณ์ฯจัดอบรมภาษา.อ
ดูงานสหกรณ์ ตอนกลับบ้าน
ดูงานสหกรณ์ ตอนที่ 4
ดูงานสหกรณ์ ตอนที่ 3
ดูงานสหกรณ์ ตอนที่2
ดูงานสหกรณ์ฯ ตอนที่ 1
สิงคโปร์ ตอน Merlion
กินอะไรกันดี
อากาศร้อน
พ่อครัวนอก
มีอะไรในอาหาร
คณะผู้ตรวจสหกรณ์ฯดูงาน 3
คณะผู้ตรวจสหกรณ์ฯดูงาน 2
คณะผู้ตรวจสหกรณ์ฯดูงาน 1
วันเกิด
นักศึกษาวิชาทหาร
งง
มาฆบูชา
อากาศเสีย
อดทน
พูดไม่ออก
กล้วย ไม่ กล้วย
ผักปวยเล้ง
คนพึ่งตน
ถั่วลันเตา
วิกฤติหมอกควัน
อนุกรรมการ
ธรรมชาติ
พะแนง
มักกะโรนี
ต้มข้าว
ข้าวราดแกง
ตีนไก่
กระดูกหมู
แกงเขียวหวาน
ไก่
ปลาหมึกกล้วย
ดาบเศรษฐี
ขนมปัง ไข่ดาว ใส้กรอก หมูแฮม ข้าวผัดกระเทียม
งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
ผัดไทย ตอนที่ 2
แคบหมู ใส้อั่ว จิ้นปิ้ง
เพื่อนต่างวัยUpod
30-31 ม.ค.55 สิ้นเดือน
เด็กหญิงก๋วยเตี๋ยว
ฟัน
ซุกินี Zucchini
2012 ปีหายนะโลก
ข้าวต้มปลากะพง
อะไรที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไป
วันตรุษจีน
วัดศรีนวรัฐ เก้าวัด ก้าววัด วัดที่ 9
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
วัดลอยเคราะห์ เก้าวัด ก้าววัด วัดที่ 7
วัดหมื่นล้าน เก้าวัด ก้าววัด วัดที่ 6
วัดชัยพระเกียรติ
วัดดวงดี เก้าวัด ก้าววัด ตอนที่ 4
วัดดับภัย เก้าวัด ก้าววัด
วัดเชียงมั่น ตอน เก้าวัด ก้าววัด
เก้าวัด ก้าววัด
ข้าวมันไก่
ก๋วยตี๋ยว
ข้าวผัดกระเทียม
พาสต้าเรา(ลาว)
ทับทิม
ผักขี้เสียด
น้ำพริกหนุ่ม
กลับสู่ระบบ
ถึงซีดนีย์...แล้ว
ปีใหม่แล้วโว้ย....
ปีใหม่ 2555
ปีใหม่ที่ต้องก้าวไปข้างหน้า
คิด ไม่ KISS
อากาศเปี่ยนไป
หมูที่ไม่หมู
ผักขี้หูด
ไข่
ราหูอมจันทร์
กลับถึงบ้าน
ผักคะน้า 10 บาท
ผักกาด 5 บาท
ออรินจิ
WELCOME HOME
น้ำเน่า ซอย 4
ควายหนีน้ำ
แจกรองเท้าเด็ก
สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด
เล่นของสูง
ผัดไทย
อยู่เงียบๆ
วันวุ่นวาย
ขาหมู
ซาโยเต้
ชิล ๆ เบ ๆ
Sydney ซีดนีย์ 14 วันกลับ
15 วันพบกันที่เมืองไทย
เข้าวัด
Celery ลดความดัน
ไข่กุ้ง หาไม่ยาก
หางหงส์
กระดูก กระดูก
นางพะโล้ กับ นายฮังเล
มือบอน อย่า ปากบอน
น้ำท่วมกรุงเทพ
ข้าวนึ่ง จิ้นปิ้ง พริกหนุ่ม ไข่ต้ม แก๋งตูน
คำคม.คำคิด..บนเฟสบุ๊ค article
ข้าวต้มหมู
อาหารอร่อย 9 พย 54
ถั่วๆมั่วๆนิ่มๆ
อาถรรพ์ วันศุกร์เลข 11/11/11
ไก่จ๋า
ของกิ๋นบ้านเฮา
ข่าวดีจากซีดนี่
ผีบ้า อีหน้าปลวก
ทำอาหาร 1พย 54
คิดแบบหมูๆ
สมาชิกใหม่ครอบครัวNoohom.com
กับข้าว 31 ตค 54
อาหารวันที่30/10/54
แหล่ง เที่ยว หากิน article
หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม
แสงนำทาง
โยเกิร์ต
เอดส์ ภัยอันตราย
น้ำพริก
โรคมาเล็งเต้านม
กินกันวันนี้29ตค54
สาระไปวันๆ
แวะ พัก หยุด ดื่ม กิน
ควายตัวเมีย
บริการฝากขายบ้านและที่ดิน articlewww.Noohom.com สื่อ สร้างสรรค์ พัฒนา แสวงหา สิ่งที่ต้องการ
ดีใจที่ได้พบคุณ ...ขอบคุณที่เข้ามาเยือน ขอบใจที่แอด..เป็นเพื่อน จะไม่ลืมเลือนตรึงไว้ในใจ ก่อนออกอย่าลืม กด..Like และเม้นท์ให้..คอยเตือน ว่าคุณเป็นหนึ่งในเพื่อน ที่โชคดี...มีสุขตลอดกาล...ด้วยความปรารถนาดีจาก ...NooHom.com